CHAROENCHAI & SMART CITY

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด คือผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร
ทั้งสินค้าภายใต้แบรนด์เจริญชัยและแบรนด์ชั้นนำซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลือนให้องค์กรก้าวไปสู่
การเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก

READ MORE...

MESSAGE FROM
MANAGING DIRECTOR

เมืองน่าอยู่ คือเมืองที่มีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความงดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนในสังคมล้วนมีวิถีชีวิตสะดวกสบายปลอดภัยและพร้อมสรรพด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตเฉพาะสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้านับเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิต

READ MORE...