Learning Center

ศูนย์การเรียนรู้เจริญชัย และโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่อง รองรับการจัดสัมมนา จัดอบรมให้ความรู้สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้าและพลังงาน