Message From
Managing Director

เมืองน่าอยู่ คือเมืองที่มีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความงดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนในสังคมล้วนมีวิถีชีวิตสะดวกสบาย ปลอดภัย และพร้อมสรรพด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้านับเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิต

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า เราจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Lahmeyer Unit Substation, SGB Cast Resin Transformer, Charoenchai Oil Type Transformer,และมี Product Innovation คือ Submersible Transformer, ECOTAP Transformer และ Amorphous Transformer ให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ต่อวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ลพบุรี พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ ให้เป็น Smart City ที่ประชากรสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบสุขาภิบาล มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม ทั้งพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
ประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์
Prasong Kittirataviwat
กรรมการผู้จัดการ