CHAROENCHAI & SMART CITY

ภูมิทัศน์สวยงามปลอดภัย มหานครไร้สายด้วยระบบไฟฟ้าใต้ดิน

ปัจจุบันมหานครใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ งานพัฒนาวางระบบไฟฟ้าจึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่มหานครทุกแห่งไม่ อาจละเลย สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ สู่ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้น พร้อมกับสร้างภูมิทัศน์ และทัศนียภาพของบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่

ระบบไฟฟ้าใต้ดินดีอย่างไร

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม
  • เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านการจ่ายไฟฟ้า
  • เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
  • รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

สัมผัสเมืองแห่งทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัย
ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูงสุดกับโครงการระบบไฟฟ้าใต้ดินตามถนนสายต่างๆ ทั่วกรุงเทพ