Smart Factory

ภายใต้แผนพัฒนาโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงฟ้า บนเนื้อที่ 54 ไร่ (ระยะที่ 1 Factory A&B ,ระยะที่ 2 Factory C)ในการพัฒนาให้เป็น Smart Factory ที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้การออกแบบ Conceptual Design และการก่อสร้างโดย TAKENAKA CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงงานชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น มีการออกแบบพื้นที่ของโรงงาน ให้สามารถรองรับเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการผลิต เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิต การบริหารการจัดการภายในโรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการออกแบบโรงงานให้รองรับเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย นอกจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ฯ ยังมีห้องทดสอบ Laboratory ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับการทดสอบ Distribution Transformer ทั้ง Routine Test และ Type Test โดยห้องทดสอบที่ได้รับการรับรองจะเป็นเสมือนห้องทดสอบอิสระ บริษัทฯ มีสามัญวิศวกรรับรองผลการทดสอบทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด ทำให้ผลการทดสอบของบริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับเทียบเท่าห้องทดสอบคุณภาพในระดับสากล