จากนโยบายประชารัฐ การผนึกกำลังกันของ 3 ภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ, เอกชน และภาคประชาชน เป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันนโยบายของประเทศที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบที่มีความพร้อม หรือ Smart City เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีขีดความสามารถในการแข่งในระดับโลกได้ด้วยตัวเอง “เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า” เป็นองค์กร ในภาคธุรกิจเอกชนที่ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยพัฒนาเมือง และสังคมให้น่าอยู่ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสู่ Smart City ของภาครัฐ เราจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 4 SMARTs ขององค์กรเพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ (Toward the Livable City)

SMART ORGANIZATION

“เจริญชัย” กำหนดทิศทางบริหารจัดการองค์กรอย่างชัดเจนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ที่มุ่งหวังผลสำเร็จ
ในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และบริการ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพ
สร้างการรับรู้ในการมีส่วนร่วมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
Vision
เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก
Mission
สร้างความเชื่อมั่นโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างไม่สิ้นสุด สร้างพลังขับเคลื่อนชีวิต เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
ค่านิยมองค์กร

" T R U S T "

T : Trust Worthiness สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และบริการ
R : Responsibility for Society สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
U : Ultimate Learning Organization สร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
S : Synergy for Success สร้างพลังร่วมเพื่อความสำเร็จ
T : Team Spirit สร้างพลังขับเคลื่อนชีวิต