Amorphous Transformer
Amorphous Transformer เป็นหม้อแปลงที่แกนเหล็กทำด้วยเหล็กอะมอร์ฟัส ซึ่งทำให้หม้อแปลงมีค่า
No Load Loss ต่ำเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า