SUBMERSIBLE TRANSFORMER
(ELECTRICAL UNDERGROUND SYSTEM)
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจมน้ำได้ (Submersible Transformer)
ใช้สำหรับการจ่ายไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าใต้ดินที่มีพื้นที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไม่เพียงพอ เช่น พื้นที่ทางเท้าที่แคบ พื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือพื้นที่ ที่ต้องการทัศนียภาพสวยงาม การติดตั้ง
SubmersibleTransformer สามารถทำงานในสภาวะจมน้ำ มีความแข็งแรงและทนต่อน้ำลึกได้ถึง 3 เมตร เหนือระดับฝาถังหม้อแปลง

คุณสมบัติที่ดีของ Submersible Transformer
- เหมาะสำหรับพื้นที่ทางเท้า ที่แคบตามซอย หรือพื้นที่ติดตั้งไม่เพียงพอ
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นกรด - ด่าง
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการทัศนียภาพที่สวยงาม(Smart City)