AVR Transformer
With MR ECOTAP® VPD® (Up to 4,000 kVA) (Up to 4,000 kVA)

AVR Transformer with MR ECOTAP® VPD® (Up to 4,000 kVA) เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับปรับระดับแรงดันด้านแรงต่ำให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนจุดต่อแยกขณะมีโหลด (On-load tap-changer หรือ OLTC) รุ่น ECOTAP จาก Maschinenfabrik Reinhausen (MR) ประเทศ Germany มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 4,000 kVA