SMART SERVICE
ศูนย์บริการ Charoenchai Service Plus Center หรือ CSP มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ
พร้อมทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ให้การบิการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร
พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า