OTHER TEST

การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ( เพิ่มเติม )
1. การวิเคราะห์ปริมาณแก๊สในน้ำมัน ( dissolved gas analysis )
2. การวัดปริมาณน้ำในน้ำมัน ( water content measurement )