TYPE TEST

การทดสอบเฉพาะแบบ ( Type Test )
1. การทดสอบแรงดันอิมพัลส์ ฟ้าผ่า ( lightning impulse test )
2. การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ( temperature rise test )
3. การวัดระดับเสียง ( determination of sound level )