พนักงานฝ่ายผลิตและทั่วไป 15 อัตรา

คุณสมบัติ  
เพศ ชาย , หญิง
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ป.6 , ม.3 , ปวช, ปวส.  พ้นภาระทางทหารแล้ว
ประสบการณ์ -
ความสามารถ -
สวัสดิการ มีโบนัส, เบี้ยขยัน, OT, เบี้ยเลี้ยง, กองทุนเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,ชุดฟอร์ม ฯลฯ

 

ตำแหน่งงานที่สนใจ (Position Interests)
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร *
เงินเดือนที่ต้องการ / Expected Salary *
ประวัติส่วนตัว (Personal Details)
ชื่อ – นามสกุล *
First -Last name
เพศ/Gender *
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/Identity Card No *
สถานภาพ / Marital Status *
วัน เดือน ปีเกิด / Date of Birth  /  / *  
อายุ / Age
โทรศัพท์ที่บ้าน / Home phone
โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone
ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา / Education Level *  
สถาบันการศึกษา / Institution
สาขาวิชา / Major *
การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / กิจรรมระหว่างการศึกษา (Traning Course / Activity)
อบรมหลักสูตร / กิจกรรมพิเศษ
Program / Activities
สถาบัน / Institute
เมื่อวันที่ / Date
รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลำดับก่อน-หลัง (Working Experience in Chronological)
สถานที่ทำงาน / Company
ระยะเวลา / Time / เริ่ม/From / ถึง/To  -
ตำแหน่งงาน / Position
ลักษณะงาน / Job Description
ค่าจ้าง / Salary
สาเหตุที่ออก / Reasons of resignation
ความสามารถทางภาษา (Language Ability)
ภาษา / Language
พูด (Speaking)
อ่าน (Reading)
เขียน (Writing)
ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
พิมพ์ดีด / Typing
ไทย..คำ/นาที/Thai Word/Minute
อังกฤษ..คำ/นาที/Eng Word/Minute
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer
ขับรถยนต์ / Driving *  
รายละเอียดนอกเหนือจากใบสมัครงาน (Executive Summary/Self Description)
รูปถ่าย/Photo (ไฟล์ประเภท jpg , png เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 500K)
ไฟล์แนบ/Attach File (ไฟล์ประเภท .docx , .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 500K)